Business Legal Compliance

Bitri & Bakiu Attorneys at Law ka nisur fushatën vjetore të ndërgjegjësimit lidhur me “Business Legal Compliance”. Objektivi i kësaj fushate është që kompanitë tregtare të vazhdojnë kryerjen e aktivitetit tregtar në përputhje me legjislacionin në fuqi për aktet si:  

•    Statuti i kompanisë;
•    Dokumentacioni për marrëdhëniet e punë
•    Kontrata të qerasë për vendet e ushtrimit të aktivitetit apo me zyra të tjera që kanë lidhje me kompaninë;
•    Kontrata të sigurimit
•    Leje, licenca apo autorizime nga institucionet publike;
•    Regjistrimi dhe vlefshmëria e objekteve të pronësisë intelektuale (marka tregtare, patenta, etj.)
•    Të tjera.

Për më shumë informacione klikoni këtu.